25 септември 2023

Сигурност в новините

Общи условия за ползване на сайта safenews.bg

Настоящите Общи условия са правнообвързващо споразумение между Вас и “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД, по силата на който договор Вие получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa SafeNews.bg за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Oбщи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ:

1. Потребителят се съгласява да предостави вярна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма

2. Да внася при нужда промени в личните данни с оглед на тяхната вярност.В случай че Потребителят предостави фалшива или непълна информация, SafeNews.bg има право да закрие и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. SafeNews.bg предоставя своите услуги на най-широка публика и родителите носят отговорност кои услуги са подходящи за техните деца.

ЛИЧНИ ДАННИ

1. SafeNews.bg е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Кои са личните данни и обработката им е описана подробно в Политиката за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

2. SafeNews.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителите и да не предоставя такава информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.

Допускат се изключения, когато:

– е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

3.Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и използват от SafeNews.bg за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни.

4. SafeNews.bg използва “бисквитки”, за да предложи на потребителите подходяща за тях информация и по-качествена и персонализирана услуга.

5. SafeNews.bg си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Потребителите се задължават да използват текстовете, изображенията, аудио и видео продуктите и всякакви други материали, достъпни в сайта, единствено за лични и нетърговски цели и нямат право да копират, използват или разпространяват под каквато и да е форма публикувано на или достъпно чрез сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на SafeNews.bg.

2. Информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали, които са публикувани от Потребител и стават публично достояние или се предават конфиденциално – включително под формата на коментар към материал, публикуван на или достъпен чрез сайта, представлява потребителско съдържание.

3. Потребителите се считат уведомени предварително, че всеки от тях е единствено отговорен за собствените си думи, публикации и действия в сайта.

4. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на сайта, регистрираният Потребител предоставя на SafeNews.bg правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява и отстъпва на SafeNews.bg безвъзмездно всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху всички и всеки елемент на публикувано от него в сайта Потребителско съдържание, както и неизключителното право Дружеството да ги използва многократно по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.Поради естеството на Потребителското съдържание, авторът може да не бъде обозначаван при използването.

6. Потребителят се съгласява и задължава при използването на сайта да не:

– формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини съдържание;

– причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

– да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване);

– формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

– пречи за предоставяне на услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите

– нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

– да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМЕНТАРИ В SAFENEWS.BG

SafeNews.bg e новинарски сайт, който предоставя услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите.

Публикувайки коментар в SafeNews.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в SafeNews.bg принадлежат на техните автори. Потребителите на SafeNews.bg се съгласяват, че SafeNews.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Потребителите нямат право да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в SafeNews.bg.

SafeNews.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. SafeNews.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

SafeNews.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Потребителите нямат право да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в SafeNews.bg

Публикуването на коментар в SafeNews.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

НАБЛЮДЕНИЕ

Safenews.bg има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтa, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Safenews.bg, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Safenews.bg не е задължен да следи, редактира или премахва  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтa, Safenews.bg си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтa по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Safenews.bg не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Safenews.bg си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Инвестор не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Safenews.bg.

АВТОРСКИ ПРАВА

– Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Safenews.bg и/или намиращи се на сайтa, са собственост на “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

– Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Safenews.bg и неговите услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

– Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Safenews.bg си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

– Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта Safenews.bg, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на “СЕЙФ НЮЗ”, е забранено.

– Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на Safenews.bg, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Safenews.bg за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

– Safenews.bg е разпространител (и не е издател ) на съдържание  предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Safenews.bg, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на Safenews.bg. Safenews.bg, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

– В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайта Safenews.bg представлява становищата и преценките  на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор със “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД. “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в Safenews.bg от трета страна. При никакви обстоятелства “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайта Safenews.bg. “СЕЙФ НЮЗ” ЕООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайта Safenews.bg. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта Safenews.bg. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта Safenews.bg.

Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

– Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка със Safenews.bg за това.

– Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в саййта Safenews.bg, като можем да премахваме тези материали по всяко време.

– Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме  или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

РЕКЛАМИ И ПРОМОЦИИ

– Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайт аSafenews.bgр. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

ОТГОВОРНОСТ

SafeNews.bg не носи отговорност :

– за невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на SafeNews.bg на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги;

– за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

– за евентуално наличие на “вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта;

– за злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

– за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на SafeNews.bg – случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на SafeNews.bg е и всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

– за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

SafeNews.bg не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

– прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение или ограничаване на услугите.

– изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SafeNews.bg.

– В случай на копиране, използване, възпроизвеждане или разпространяване под каквато и да е форма на публикувано на или достъпно чрез Сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на SafeNews.bg и в случай че не са налице хипотезите, допускащи свободно използване, уредени от ЗАПСП, нарушителят дължи на SafeNews.bg за всеки отделен случай.

ДРУГИ

1. SafeNews.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

2. SafeNews.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги. SafeNews.bg има право да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, представящи стоки, услуги, дейност на SafeNews.bg или трети лица само след получаване на тяхното изрично съгласие. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.

3. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на SafeNews.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. Потребителят носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

5. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.