25 септември 2023

Сигурност в новините

Избори

ТАРИФА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ ЗА

ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

В SAFENEWS.BG

Онлайн реклама + видео възможности на сайта www.safenews.bg със следните параметри:

Банер кампании в www.safenews.bg

Формат 970×250 (desktop) + 300х250 (mobile)

Вариант 1 – 165 000 излъчвания – цена: 1000 лв.

Вариант 2 – 345 000 излъчвания – цена: 2000 лв.

Вариант 3 – 595 000 излъчвания – цена: 3000 лв.

Формат 300х600 (desktop + mobile)

Вариант 1 – 145 000 излъчвания – цена: 800 лв.

Вариант 2 – 300 000 излъчвания – цена: 1500 лв.

Вариант 3 – 515 000 излъчвания – цена: 2500 лв.

Формат 300×250 (desktop + mobile)

Вариант 1 – 195 000 излъчвания – цена: 800 лв.

Вариант 2 – 405 000 излъчвания – цена: 1500 лв.

Вариант 3 – 700 000 излъчвания – цена: 2500 лв.

Формат InContent Video (desktop + mobile)

Вариант 1 – 72 000 излъчвания – цена: 1000 лв.

Вариант 2 – 150 000 излъчвания – цена: 1500 лв.

Вариант 3 – 260 000 излъчвания – цена: 2500 лв.

*максимална продължителност на кампанията 30 дни и излъчване не по-късно от 27.09.2023 г.

**възможно е планиране с други формати със запазване на отстъпката, посочена в предложените планирания (30-35% в зависимост от рекламния бюджет)

Видео

Участие в индивидуални интервюта за Safenews, в които всяка партия ще сподели мнението си по конкретна тема, свързана с образование, здравеопазване, данъци, пенсионно осигуряване и др.

Цена: 1500 лв.

Видео визитка, която ще бъде публикувана в Safenews.bg и в Youtube канала на Safenews

Цена: 1500 лв.

Цената включва заснемане, монтаж и позициониране.

Отстъпки за обем:

При договорен бюджет за комбинирана реклама на стойност 5 000 лв. отстъпка от 5%

При договорен бюджет за комбинирана реклама на стойност 10 000 лв. отстъпка от 10%

При договорен бюджет за комбинирана реклама на стойност 20 000 лв. отстъпка от 15%

При договорен бюджет за комбинирана реклама на стойност 30 000 лв. отстъпка от 20%

При договорен бюджет за комбинирана реклама на стойност над 30 000 лв. – по договаряне

Посочените отстъпки са примерни. При комбинация, различна по стойност от примерните, или при специални изисквания за индивидуално структурирано медийно отразяване, ще се извърши преизчисляване, съответно на посочената примерна пропорция.

Посочените цени са без вкл. ДДС

 Правила, по които следва да се води предизборна политическа кампания за участие в Изборите за общински съветници и за кметове

на 29.10.2023 г. в Сейф Нюз

Дата на провеждане на изборите: 29.10.2023 г. Начало на предизборната кампания: 29.09.2023 г. Край на кампанията: 24.00 ч. На 27.10.2023 г.

Понятието „Агитационен материал”,

използвано в текста по-долу, е всяка реклама или платено съобщение

Забранено е:

 • Публикуване на предизборни материали на чужди езици;

 • Публикуване на предизборни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, както и на агитационни материали, съдържащи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения

 • Публикуване на критични материали срещу политически опонент на 27.10.2023 г. (заради невъзможност за реализиране на право на отговор)

 • Публикуване на политическа агитация във всички форми на 28.10.2023 г. и 29.10.2023 г. (събота и неделя)

 • Публикуване на социологически проучвания (вкл. екзит полове) на 27.10., 28.10. и

29.10.2023 г. (петък, събота и неделя. Забраната важи до края на изборния ден)

 • Публикуване на анонимни материали;

 • Публикуване на материали, финансирани от религиозни институции, чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел

За анонимен се счита и материал, изхождащ от несъществуващо лице, както и лице, чиято идентификация не е посочена по достатъчно ясен начин, за да може същото да бъде индивидуализирано.

Задължителни придружаващи текстове:

Всеки агитационен материал трябва да съдържа текст: „Купуването и продаването на гласове е престъпление”. Текстът трябва да заема 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположен в обособено поле.

На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава

(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

От деня на обнародване в “Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията,

извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Информацията трябва да заема 5% от площта на агитационния материал. Правилото важи и когато партия/коалиция/инициативен комитет се позовава на социологическо проучване.

Право на отговор:

Всеки кандидат за пост или на лице – представител на партия, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Публикуването на отговор е безплатно за отговарящия, но се заплаща от кандидата, заявил първия агитационен материал, съгласно подписаната от него декларация.

Заявки:

Забранено е подаване/получаване на поръчки за публикуване на политическа реклама, а подадените/получени поръчки не подлежат на публикуване, ако същите са подадени от:

 • от ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (търговки дружества и еднолични търговци);

 • чужденци, с изкл. на граждани на ЕС за Изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.;

 • офшорни дружества и компании, компании с необявен и/или неясен действителен собственик на капитала, както и дружества и компании със седалище и адрес на управление извън територията на държава членка на ЕС;

Право на преглед и преценка:

За установяване на тези и други обстоятелства, представляващи пречка да бъде публикувана политическа реклама или платено съдържание. „Сейф Нюз” ЕООД си запазва правото на проверка за действителността на декларираните от заявителя данни, включително данни за контакт. Всеки материал подлежи на преглед от редактори на медията преди да бъде публикуван. „Сейф Нюз” ЕООД спазва Етичния кодекс на българските медии, законите на България. Не се допускат на онлайн изданията политическа реклама от рекламни мрежи като Google Ads и други подобни. „Сейф Нюз” ЕООД не допуска на своето онлайн издание www.safenews.bg политическа реклама от рекламни мрежи и други платформи, върху които няма пряк контрол върху излъчването на рекламата и информационни съобщения.

Други изискуеми документи:

 • Регистрация на съответната партия/коалиция/инициативен комитет от Централната избирателна комисия (за Изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.)

 • Декларация по чл. 66 ал. 2 от ЗМИП съобразно Приложение 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП, приложена към настоящите правила относно произхода на средствата за заплащане на „платени съобщения” и реклама.

Декларация се подписва за всички „платени съобщения”. Декларацията следва да се прилага

(подписва), когато заявката се подава от партия/коалиция и инициативен комитет.

Декларацията се подписва от лицето – представител на партията/коалицията/инициативния комитет, което е записано в регистрацията или от негов упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно).

Физическо лице, подаващо заявка за публикуване на реклама над една минимална работна заплата (650 лева) трябва да подпише декларация за произход на парите (образец). В случаите, когато заявка за публикуване се подава от физическо лице, се изисква преди извършване на публикацията от съответната партия/ коалиция/ инициативен комитет потвърждение, че приема дарението.

Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

Условия на публикуването:

Платените съобщения, които отговарят на изискванията за тяхното публикуване, се публикуват при едни и същи условия и цени за всички партии, коалиции и инициативни комитети.